Charakterystyka

Czym jest KSM?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski, która czuwa nad jego formacją i działalnością przez generalnego asystenta kościelnego. W swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią Akcji Katolickiej, działających w Polsce do roku 1953, uwzględniając potrzeby obecnej katolickiej młodzieży polskiej. (statut: rozdz. 1; par. 1)

Jakie są cele Stowarzyszenia?

Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest w szczególności:
 1. pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;
 2. ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.;
 3. szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży;
 4. organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
 5. troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 6. zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
 7. dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo);
 8. organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości;
 9. angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;
 10. angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską,
 11. angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;
 12. wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;
 13. wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;
 14. otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła;
 15. troska o swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.
(statut: rozdz. 2; par. 14)

W jaki sposób te cele są realizowane?

Zadania, o których mowa w paragrafie 14, Stowarzyszenie realizuje wykorzystując właściwe swemu celowi środki i sposoby działania.
 1. Zasadniczymi środkami są przede wszystkim środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje ascetyczne, dialog ewangeliczny itp.
 2. A nadto:
  • spotkania, zebrania, zjazdy, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia;
  • zloty, obozy, rozgrywki i zawody sportowe;
  • poezja, muzyka, śpiew, akademie, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania ze znaczącymi osobistościami (imprezy kulturalne, religijno - patriotyczne, regionalne, folklorystyczne itp.) video-kino;
  • biblioteki, taśmoteki, videoteki, czytelnie, środki społecznego przekazu, zwiedzanie kraju, zabytków, muzeów, wystaw itp.;
  • działalność gospodarcza zwłaszcza działalność wydawnicza oraz kolportaż prasy i książek katolickich z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe;
  • katolickie domy Stowarzyszenia, sale zebrań, świetlice, ogniska, domy rekolekcyjne, schroniska, obiekty sportowe;
  • symbole organizacyjne.
(statut: rozdz. 2; par. 15)

Jakie są tematy prowadzonych spotkań formacyjnych?

Opis tematów spotkań formacyjnych można znaleźć w programie formacyjnym.

Kto ponosi odpowiedzialność za działalność stowarzyszenia?

Na szczeblu krajowym jest to Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (statut: rozdz. 4, par. 28) i Prezydium Krajowej Rady KSM (statut: rozdz. 4; par. 30, 31) jako organ wykonawczy.

Na szczeblu diecezjalnym jest to Zjazd Diecezjalny (statut: rozdz. 4; par. 33, 34) i Zarząd Diecezjalny (statut: rozdz. 4; par. 35, 36).

Na szczeblu kół i oddziałów jest to Walne Zebranie Oddziału/Koła i Kierownictwo poszczególnych oddziałów/kół (statut: rozdz. 4; par. 39-41).