Elementy tożsamości KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży posiada szereg znaków czy też symboli, dzięki którym wyróżniają się w środowisku. Podstawowymi elementami tożsamości są :

Statut - został zatwierdzony przez 261 Konferencję Episkopatu Polski w Warszawie w roku 1993. Znajdują się w nim zbiory praw, które kształtują istotę i cele stowarzyszenia. Zawiera on także prawa i obowiązki członków KSM.

Hymn - stanowi jeden z ważniejszych elementów tożsamości stowarzyszenia. Jest to pieśń śpiewana na melodię „Roty”. Zawarte są w nim cele i ideały młodych ludzi. Hymn śpiewamy na uroczystych spotkaniach, zjazdach, uroczystościach, w chwilach szczególnie ważnych. Znajomość hymnu na pamięć powinna być jednym z warunków pełnego członkostwa.

Godło - powstało z połączenia Orła Polskiego i Krzyża, co wskazuję na odpowiedzialność młodych przed Bogiem i Ojczyzną. Tłem godła jest kolor żółty symbolizujący Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą, którą Stowarzyszenie obrało sobie za wzór do naśladowania i pomoc w pracy nad sobą.

Do innych elementów tożsamości mogą należeć:

Odznaka, której treścią jest godło KSM. Mogą ją nosić członkowie stowarzyszenia po przyrzeczeniu. Odznaka pokazuję służbę Kościołowi i Ojczyźnie jednoczenie noszenie odznaki ma na celu propagowania KSM w środowisku.

Sztandar, który jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad. Powinien być obecny w asyście 3 osobowego pocztu sztandarowego na uroczystościach kościelnych i organizacyjnych. Nie ma z góry narzuconego schematu wyglądu sztandaru, jednakże nie powinno na nim zabraknąć wizerunku patronów, godła i zawołania stowarzyszenia.

Hasło i pozdrowienie organizacyjne, które wypowiadane jest zazwyczaj po hymnie. Pozdrowieniem jest słowo „GOTÓW”, które wskazuje na gotowość młodzieży do służby Bogu i ojczyźnie. Na podstawie tej gotowości utworzono pozdrowienie „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów?” odzew: Gotów!

Przyrzeczenie, składa się po odbyciu stażu kandydackiego, szkolenia przed przyrzeczeniem i przy przychylnej opinii prezesa i członków oddziału. Przyrzeczenie powinno się składać raz do roku w uroczystość patronalną Chrystusa Króla Wszechświata, podczas uroczystej Mszy św. W obecności Zarządu Diecezjalnego. Słowa przyrzeczenia:

„Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce, czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.”

Legitymacja, którą otrzymuje członek KSM po złożeniu przyrzeczenia. Jest na niej zdjęcie, dane personalne, kod statystyczny, godło KSM. Forma legitymacji jest taka sama w całym kraju. Dysponuje nimi Prezydium Krajowej Rady, a wydawane są przez Zarządy Diecezjalne, które powinny prowadzić szczegółową ich ewidencję. Posługiwanie się legitymacją razem z odznaką jest reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz.

Pieczątki, którymi może posługiwać się zarówno Zarząd Diecezjalny jak i Kierownictwo Oddziału (Koła). Można posługiwać się pieczątkami: podłużną i okrągłą.

Składki członkowskie, które muszą opłacać wszyscy kandydaci, członkowie juniorzy i zwyczajni, które zbiera skarbnik. Mają one duże znaczenie wychowawcze, gdyż:

  • są obowiązkiem statutowym;
  • są podstawowym funduszem oddziałów i Stowarzyszenia;
  • są wyrazem woli przynależności do Stowarzyszenia;
  • są świadectwem cenienia sobie Stowarzyszenia i dowodem solidności i wyrobienia organizacyjnego;
  • są uczestnictwem w utrzymaniu Stowarzyszenia;
  • uczą służby dobru wspólnemu

Kronika, która spełnia podobne zadania, co protokół, jest jednak bardziej dziełem artystycznym. Tu właśnie jest pole do popisu dla tych, którzy potrafią trzymać w ręce pióro, fotografować, rysować. Kronika jest odzwierciedleniem życia Stowarzyszenia. Będą w niej opisy i komentarze, uwagi, oceny, refleksje itp. bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami. Kronika wraz z księgą protokołów daje już dość dokładny obraz dokonań Oddziału (Koła) KSM jak i Zarządu Diecezjalnego KSM