Rodzina Bogiem silna... czyli Rekolekcje Zimowe Kamienica 2007

Jak zwykle podczas rekolekcji KSM praca formacyjna odbywała się w małych grupach. Podczas kolejnych dni zgłębialiśmy relacje braterskie, synowskie i rodzicielskie. Podsumowaniem tematu dni były przygotowywane przez uczestników scenki, plakaty oraz teksty modlitw, które pozwoliły także podzielić się swoimi umiejętnościami i talentami.

    Tegoroczne, piętnaste już rekolekcje zimowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej odbyły się w Kamienicy Szlacheckiej, parafia Wygoda, w dniach od 16 do 20 lutego 2007. W tym roku rozważaliśmy temat Rodzina Bogiem silna.

    W Kamienicy Szlacheckiej gościliśmy już po raz czwarty, chociaż po 10 latach przerwy. Na zaproszenie skierowane do młodzieży odpowiedziało 114 osób z diecezji pelplińskiej i archidiecezji gdańskiej. Najliczniejsza, 16. osobowa grupa przybyła z nowopowstałego oddziału KSM w Swarożynie.

    Jak zwykle podczas rekolekcji KSM praca formacyjna odbywała się w małych grupach. Podczas kolejnych dni zgłębialiśmy relacje braterskie, synowskie i rodzicielskie. Podsumowaniem tematu dni były przygotowywane przez uczestników scenki, plakaty oraz teksty modlitw, które pozwoliły także podzielić się swoimi umiejętnościami i talentami.

    Na stałe w program rekolekcji wpisane są takie punkty, jak: nabożeństwo pokutne, modlitwa brewiarzowa oraz codzienna Eucharystia.

    Podczas zajęć popołudniowych mogliśmy uczestniczyć w pokazie pierwszej pomocy przygotowanym przez kleryków WSD oraz w pielgrzymce różańcowej szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek, których na terenie parafii jest blisko 100 (my odwiedziliśmy 5 z nich). Spotkaliśmy się również z psychologiem, panem Tadeuszem Zieliński, z którym rozmawialiśmy na temat zagrożeń, z którymi coraz częściej spotykają się młodzi ludzie, takimi jak alkoholizm, narkomania, przemoc.

    Wspaniałym świadectwem chrześcijańskiego, życia rodzinnego było niedzielne spotkanie z rodzinami KSM-owskimi. Odwiedziło nas 5 rodzin: Katarzyna i Sławomir Butowscy z Grzesiem, Anią i Zosią; Danuta i Kazimierz Klein z Dominikiem; Stella i Krzysztof Łyczko z Anią i Agatką; Małgorzata i Sławomir Szulca z Martą; Dorota i Wiesław Wica z Dawidem i Krzysiem. Nasi goście podzielili się z nami swoimi wspomnieniami z uczestnictwa w rekolekcjach KSM-u oraz opowiedzieli o budowaniu wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej opartej na wartościach wyniesionych z pracy w Katolicki Stowarzyszeniu Młodzieży.

    Te rekolekcje były dla nas czasem szczególnym. Wspaniałym przygotowaniem do przeżycia Wielkiego Postu i radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pomogły nam lepiej zrozumieć nasze obowišzki i zadania, które pełnimy w rodzinie obecnie oraz te, które czekają na nas w przyszłości.

    Pomogli nam dobrze przeżyć ten święty czas: ks. Antoni Bączkowski - Asystent Diecezjalny KSM, ks. Łukasz Pałubicki - asystent oddziału KSM w Lipuszu, siostra Violeta Nica, członkowie Zarządu Diecezjalnego KSM: Justyna Wołoszyn, Grażyna Wysiecka, Marta Buchowska, Łukasz Kempiński, klerycy WSD w Pelplinie: Tomasz Syldatk, Piotr Pruski, Robert Kierbic, a także: Barbara Brzezińska, Joanna Gołębiewska, Iwona Kosiedowska i Małgorzata Szulca.

    Możliwość zorganizowania rekolekcji w Kamienicy Szlacheckiej zawdzięczamy otwartości Pani dyrektor tamtejszego Zespołu Kształcenia i Wychowania - Bernadecie Kucyk oraz proboszcza parafii Wygoda - ks. kanonika Bogdana Drozdowskiego. Nieoceniona jest również pomoc członków oddziału KSM w Wygodzie wraz z asystentem ks. Łukaszem Pierowiczem.

    Każdego kto nie był na rekolekcjach, zachęcamy do uczestnictwa. Warto spróbować, bo może to być wspaniała lekcja życia, nie tylko rodzinnego.

Rekolekcje formacyjne dla asystentów 2006

W dniach 27 do 30 listopada 2006 r. w Konstancinie-Jeziorna k/ Warszawy odbyły się rekolekcje formacyjne dla diecezjalnych asystentów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Księża asystenci przybyli z 30 diecezji Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył bp Henryk Tomasik, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję opiekuna Stowarzyszenia. Rozważania rekolekcyjne były skupione wokół słów Jana Pawła II wypowiedzianych w Warszawie, podczas jednej z pierwszych pielgrzymek do Ojczyzny: "Ze szczególna pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem wypada mi głosić Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Jakież to wielkie zadanie."(Z homilii w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, Warszawa 2 czerwca1979 r.) Tematem wiodącym w pierwszym dniu zmagań duchowych było przypatrywanie się powołaniu, jakie otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa, naszego Mistrza i Pana, w kontekście współczesnych potrzeb młodych zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w skali całego kraju. Główny akcent rozważań został położony na powołaniu realizowanym we wspólnocie, w której najbardziej oddziaływującym elementem jest świadectwo, postawa kapłana, jako świadka Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Temat rozważań znalazł zastosowanie praktyczne w dyskusji pomiędzy asystentami kościelnymi, którzy uwzględniając swoje doświadczenia zastanawiali się nad sposobem pogłębienia współpracy z Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a także z zarządami diecezjalnymi i kierownictwami oddziałów i kół stowarzyszenia we własnych diecezjach. Podkreślono potrzebę organizowania szkoleń formacyjnych i organizacyjnych dla młodych, którzy podejmują posługę na wszystkich szczeblach władzy sprawowanej w ramach organizacji.

Drugi dzień rekolekcji kapłańskich skupiony był na sakralnym wymiarze powołania realizowanego w świątyni, jako miejscu doświadczania obecności Boga i doświadczeniu Jego zbawczego działania w nas samych i przez nas w naszym otoczeniu. Słowo Boże z porannej Jutrzni i Modlitwy Południowej Liturgii Godzin stało się inspiracją do omówienia w formie pracy w grupach charakterystyki księdza asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W podsumowaniu pracy w grupach został przedstawiony obraz asystenta, który poprzez autentyczne zaangażowanie ma ukazywać wizerunek Chrystusa, wychodzącego naprzeciw problemom i trudnym sytuacjom ludzi młodych. Aby być czytelnym znakiem miłości Boga do człowieka, należy trwać nieprzerwanie w miłości Chrystusa. Biskup Henryk w homilii zaakcentował potrzebę pielęgnowania duchowości eucharystycznej, która stanowi źródło i szczyt życia prawdziwie chrześcijańskiego.

Jako zastosowanie treści ewangelicznych uczestnicy rekolekcji przestudiowali zagadnienie: "Program formacji duchowej i działań KSM-u w świetle programu duszpasterskiego 2006/2007 Episkopatu Polski." Gruntowna analiza problemu wykazała, iż program formacyjny KSM-u i jego realizacja są zgodne z wytycznymi Episkopatu Polski.

Trzeci dzień ćwiczeń duchowych koncentrował się na Tajemnicy Ducha Świętego, Który wyzwala prawdę, miłość i daje moc świadectwa. Asystenci dzielili się doświadczeniami z zakresu wpływu KSM-u na rówieśnicze środowiska młodzieżowe przez organizowanie różnych form ewangelizacji młodych. Najbardziej uwidoczniły się peregrynacja relikwii Bł. Karoliny Kózkówny w diecezjach, a także procesja z relikwiami Świętych, czczonych w danym środowisku w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych. Mocą Ducha Świętego dokonywało się także nawrócenie i pojednanie z Bogiem i bliźnimi. Rekolekcje kapłańskie organizowanie dla asystentów kościelnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ubogaciły wewnętrznie i umocniły w potrzebie bardziej zdecydowanej realizacji powołania kapłańskiego ze szczególnym zaakcentowaniem przygotowania ludzi młodych do apostolstwa wspólnotowego, choć zadanie jest bardzo trudne.

Ks. Marek Chomiuk
Diecezjalny Asystent KSM
Diecezji Siedleckiej