Rekolekcje formacyjne dla asystentów 2006

  • Drukuj
W dniach 27 do 30 listopada 2006 r. w Konstancinie-Jeziorna k/ Warszawy odbyły się rekolekcje formacyjne dla diecezjalnych asystentów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Księża asystenci przybyli z 30 diecezji Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył bp Henryk Tomasik, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję opiekuna Stowarzyszenia. Rozważania rekolekcyjne były skupione wokół słów Jana Pawła II wypowiedzianych w Warszawie, podczas jednej z pierwszych pielgrzymek do Ojczyzny: "Ze szczególna pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem wypada mi głosić Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Jakież to wielkie zadanie."(Z homilii w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, Warszawa 2 czerwca1979 r.) Tematem wiodącym w pierwszym dniu zmagań duchowych było przypatrywanie się powołaniu, jakie otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa, naszego Mistrza i Pana, w kontekście współczesnych potrzeb młodych zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w skali całego kraju. Główny akcent rozważań został położony na powołaniu realizowanym we wspólnocie, w której najbardziej oddziaływującym elementem jest świadectwo, postawa kapłana, jako świadka Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Temat rozważań znalazł zastosowanie praktyczne w dyskusji pomiędzy asystentami kościelnymi, którzy uwzględniając swoje doświadczenia zastanawiali się nad sposobem pogłębienia współpracy z Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a także z zarządami diecezjalnymi i kierownictwami oddziałów i kół stowarzyszenia we własnych diecezjach. Podkreślono potrzebę organizowania szkoleń formacyjnych i organizacyjnych dla młodych, którzy podejmują posługę na wszystkich szczeblach władzy sprawowanej w ramach organizacji.

Drugi dzień rekolekcji kapłańskich skupiony był na sakralnym wymiarze powołania realizowanego w świątyni, jako miejscu doświadczania obecności Boga i doświadczeniu Jego zbawczego działania w nas samych i przez nas w naszym otoczeniu. Słowo Boże z porannej Jutrzni i Modlitwy Południowej Liturgii Godzin stało się inspiracją do omówienia w formie pracy w grupach charakterystyki księdza asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W podsumowaniu pracy w grupach został przedstawiony obraz asystenta, który poprzez autentyczne zaangażowanie ma ukazywać wizerunek Chrystusa, wychodzącego naprzeciw problemom i trudnym sytuacjom ludzi młodych. Aby być czytelnym znakiem miłości Boga do człowieka, należy trwać nieprzerwanie w miłości Chrystusa. Biskup Henryk w homilii zaakcentował potrzebę pielęgnowania duchowości eucharystycznej, która stanowi źródło i szczyt życia prawdziwie chrześcijańskiego.

Jako zastosowanie treści ewangelicznych uczestnicy rekolekcji przestudiowali zagadnienie: "Program formacji duchowej i działań KSM-u w świetle programu duszpasterskiego 2006/2007 Episkopatu Polski." Gruntowna analiza problemu wykazała, iż program formacyjny KSM-u i jego realizacja są zgodne z wytycznymi Episkopatu Polski.

Trzeci dzień ćwiczeń duchowych koncentrował się na Tajemnicy Ducha Świętego, Który wyzwala prawdę, miłość i daje moc świadectwa. Asystenci dzielili się doświadczeniami z zakresu wpływu KSM-u na rówieśnicze środowiska młodzieżowe przez organizowanie różnych form ewangelizacji młodych. Najbardziej uwidoczniły się peregrynacja relikwii Bł. Karoliny Kózkówny w diecezjach, a także procesja z relikwiami Świętych, czczonych w danym środowisku w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych. Mocą Ducha Świętego dokonywało się także nawrócenie i pojednanie z Bogiem i bliźnimi. Rekolekcje kapłańskie organizowanie dla asystentów kościelnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ubogaciły wewnętrznie i umocniły w potrzebie bardziej zdecydowanej realizacji powołania kapłańskiego ze szczególnym zaakcentowaniem przygotowania ludzi młodych do apostolstwa wspólnotowego, choć zadanie jest bardzo trudne.

Ks. Marek Chomiuk
Diecezjalny Asystent KSM
Diecezji Siedleckiej