Wzór sprawozdania rocznego z działalności oddziału

 Pieczątka oddziału                                                   Miejscowość, data

 

 

 

/wzór – schemat/

 

 

 

Sprawozdanie z działalności

oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

przy parafii p.w. .....................w .......................

z okres od 11.200... do 10.200...

 

 

1.   Prezes oddziału: adres, telefon, e-mail.

 

2.   Ks. asystent: adres, telefon, e-mail.

 

3.   Adres kontaktowy.

 

4.   Liczba członków w oddziale:

 

5.   Sekcje i zastępy (wymienić jakie istnieją w oddziale).

 

6.   Sprawozdanie z działalności (co robił oddział w poszczególnych miesiącach?, również uczestnictwo w rekolekcjach, szkoleniach itp.).

 

listopad 200...

 

grudzień 200...

 

styczeń 200...

 

...

 

7.   Sprawozdanie z realizacji programu formacyjnego (jakie tematy zostały omówione na spotkaniach?).

 

 

 

 

 

.......................            .............................          .........................

     prezes                           sekretarz                     ks. asystent