Kompetencje członków Zarządu Diecezjalnego

Kinga Bartoszewska - prezes:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Czuwa nad realizacją zadań statutowych, uchwał i zarządzeń.
 3. Opracowuje ramowy plan pracy Zarządu.
 4. Koordynuje prace Zarządu, wyznacza osoby do realizacji poszczególnych zadań.
 5. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz:
 6. koordynuje współpracę z przedstawicielami innych stowarzyszeń, ruchów, grup i wspólnot;
 7. utrzymuje robocze kontakty z przedstawicielami hierarchii kościelnej, władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicielami organizacji społecznych.
 8. Podpisuje w imieniu Stowarzyszenia uchwalone regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków, oświadczenia, komunikaty oraz wszelkie pisma wychodzące.
 9. Wspólnie ze skarbnikiem podpisuje wszelkie zobowiązania finansowe.
 10. Egzekwuje obowiązki oddziałów i kół.
 11. Uczestniczy w pracach Krajowej Rady KSM.
 12. Przewodniczy Radom Diecezjalnym i Zjazdom KSM.
 13. Przygotowuje wraz z zarządem projekty działań ogólnodiecezjalnych.
 14. We współpracy z asystentem kościelnym koordynuje przygotowania rekolekcji i szkoleń dla członków Stowarzyszenia.
 15. Zwołuje zebrania Zarządu i powiadamia członków Zarządu o miejscu i terminie tych spotkań.
 16. Przygotowuje plany posiedzeń Zarządu i przewodniczy tym posiedzeniom.
 17. Podpisuje komunikaty oraz korespondencję okolicznościową (podziękowania, życzenia).
 18. Wraz ze skarbnikiem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.
 19. Opiniuje sprawozdania z pracy Zarządu Diecezjalnego.
 20. Utrzymuje stały kontakt z okręgiem tczewskim.
 21. Redaguje komunikaty.

 

Bogna Haftka - zastępca prezesa:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Sprawuje funkcję prezesa w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.
 3. Wraz z prezesem opracowuje ramowy plan pracy Zarządu.
 4. Wraz z prezesem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.
 5. Przygotowuje wraz z Zarządem projekty działań ogólnodiecezjalnych.
 6. Na polecenie Prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 7. Utrzymuje stały kontakt z okręgiem kartuskim.
 8. Prowadzi kronikę diecezjalną.
 9. Przygotowuje kalendarz pracy rocznej Stowarzyszenia.
 10. Odpowiada za wysyłkę korespondencji.

 

Rafał Okroj - sekretarz:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Nadzoruje i prowadzi dokumentację z działalności Stowarzyszenia.
 3. Na polecenie prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 4. Odpowiada za merytoryczną i estetyczną jakość pism redagowanych w sekretariacie.
 5. Przygotowuje roczne sprawozdanie z pracy Zarządu Diecezjalnego dla Prezydium Krajowej Rady KSM oraz Zjazdu Diecezjalnego.
 6. Wspólnie z prezesem podpisuje wszelkie oświadczenia i akty prawne zredagowane w sekretariacie.
 7. Zbiera wycinki prasowe o KSM DP.
 8. Nadzoruje prawidłowe ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących.
 9. Wydaje odznaki i legitymacje dla członków po przyrzeczeniu oraz prowadzi ich ewidencję.
 10. Redaguje życzenia, dyplomy, podziękowania i listy okolicznościowe.
 11. Odpowiada za zakup materiałów papierniczych.
 12. Sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu i przedstawia je do akceptacji prezesowi.
 13. Jest odpowiedzialny za rozprowadzanie materiałów formacyjnych.

Dawid Konkel – zastępca sekretarza:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Wraz z sekretarzem nadzoruje i prowadzi dokumentację z działalności Stowarzyszenia.
 3. Na polecenie prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 4. Zbiera wycinki prasowe o KSM DP.
 5. W razie nieobecności sekretarza lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków zastępuje go.
 6. Aktualizuje ewidencję KSM-owiczów.
 7. Odpowiada za dokumentację fotograficzną.
 8. Prowadzi stronę internetową www.pelplin.ksm.org.pl.
 9. Utrzymuje stały kontakt z okręgiem starogardzkim.
 10. Odpowiada za zakupy bieżące.

 

Natalia Kuchta - skarbnik:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Na polecenie prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 3. Prowadzi ewidencję rozchodów i rozchodów, uzupełniając na bieżąco dane z operacji finansowych.
 4. Czuwa nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Stowarzyszenia.
 5. Przygotowuje sprawozdanie finansowe na Zjazd Diecezjalny.
 6. Poszukuje rozwiązań prawnych umożliwiających dotowanie KSM na realizację celów statutowych.
 7. Wspólnie z prezesem podpisuje wszelkie zobowiązania finansowe.
 8. Opiniuje pod względem możliwości finansowych wszelkie inicjatywy KSM związane z wydatkowaniem środków finansowych.
 9. Wraz z prezesem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.
 10. Redaguje upomnienia dla oddziałów niepłacących składek.
 11. Odpowiada za sprawy sportowe w Stowarzyszeniu.
 12. Utrzymuje stały kontakt z okręgiem chojnickim.

 

Agnieszka Dzięgielewska – delegat na Krajową Radę:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Bierze udział w zebraniach Krajowej Rady KSM.
 3. Na polecenie prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 4. Przygotowuje zaproszenia zachęcające do wzięcia udziału w rekolekcjach i innych wydarzeniach diecezjalnych.
 5. Prowadzi fanpage i profil na Instagramie KSM DP.
 6. Odpowiada za animację muzyczną.