Kompetencje członków Zarządu Diecezjalnego

Kinga Bartoszewska - prezes:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Czuwa nad realizacją zadań statutowych, uchwał i zarządzeń.
 3. Opracowuje ramowy plan pracy Zarządu.
 4. Koordynuje prace Zarządu, wyznacza osoby do realizacji poszczególnych zadań.
 5. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz:
  1. koordynuje współpracę z przedstawicielami innych stowarzyszeń, ruchów, grup i wspólnot;
  2. utrzymuje robocze kontakty z przedstawicielami hierarchii kościelnej, władz państwowych i samorządowych oraz przedstawicielami organizacji społecznych.
 6. Podpisuje w imieniu Stowarzyszenia uchwalone regulaminy, instrukcje, zakresy obowiązków, oświadczenia, komunikaty oraz wszelkie pisma wychodzące.
 7. Wspólnie ze skarbnikiem podpisuje wszelkie zobowiązania finansowe.
 8. Egzekwuje obowiązki oddziałów i kół.
 9. Uczestniczy w pracach Krajowej Rady KSM.
 10. Przewodniczy Radom Diecezjalnym i Zjazdom KSM.
 11. Przygotowuje wraz z zarządem projekty działań ogólnodiecezjalnych.
 12. We współpracy z asystentem kościelnym koordynuje przygotowania rekolekcji i szkoleń dla członków Stowarzyszenia.
 13. Zwołuje zebrania Zarządu i powiadamia członków Zarządu o miejscu i terminie tych spotkań.
 14. Przygotowuje plany posiedzeń Zarządu i przewodniczy tym posiedzeniom.
 15. Podpisuje komunikaty oraz korespondencję okolicznościową (podziękowania, życzenia).
 16. Wraz ze skarbnikiem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.
 17. Opiniuje sprawozdania z pracy Zarządu Diecezjalnego.
 18. Redaguje komunikaty.
 19. Utrzymuje kontakt z mediami.
 20. Przygotowuje zaproszenia zachęcające do wzięcia udziału w rekolekcjach i innych wydarzeniach diecezjalnych.
 21. Utrzymuje stały kontakt z powierzonym mu okręgiem.

 


Bogna Haftka - zastępca prezesa:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Sprawuje funkcję prezesa w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.
 3. Wraz z prezesem opracowuje ramowy plan pracy Zarządu.
 4. Wraz z prezesem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.
 5. Przygotowuje wraz z Zarządem projekty działań ogólnodiecezjalnych.
 6. Prowadzi kronikę diecezjalną.
 7. Przygotowuje kalendarz pracy rocznej Stowarzyszenia.
 8. Odpowiada za wysyłkę korespondencji.
 9. Prowadzi fanpage KSM DP.
 10. Odpowiada za zakupy bieżące.
 11. Utrzymuje stały kontakt z powierzonym mu okręgiem.

 


Julia Łangowska - sekretarz:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Nadzoruje i prowadzi dokumentację z działalności Stowarzyszenia.
 3. Na polecenie prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 4. Odpowiada za merytoryczną i estetyczną jakość pism redagowanych w sekretariacie.
 5. Przygotowuje roczne sprawozdanie z pracy Zarządu Diecezjalnego dla Prezydium Krajowej Rady KSM oraz Zjazdu Diecezjalnego.
 6. Wspólnie z prezesem podpisuje wszelkie oświadczenia i akty prawne zredagowane w sekretariacie.
 7. Zbiera wycinki prasowe o KSM DP.
 8. Nadzoruje prawidłowe ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących.
 9. Wydaje znaczki i legitymacje dla członków po przyrzeczeniu oraz prowadzi ich ewidencję.
 10. Odpowiada za animację muzyczną.
 11. Redaguje życzenia, dyplomy, podziękowania i listy okolicznościowe.
 12. Odpowiada za zakup materiałów papierniczych.
 13. Sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu i przedstawia je do akceptacji prezesowi.
 14. Utrzymuje stały kontakt z powierzonym mu okręgiem.

 


Małgorzata Zakrzewska - skarbnik:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Na polecenie prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 3. Prowadzi ewidencję dochodów i rozchodów, uzupełniając na bieżąco dane z operacji finansowych.
 4. Czuwa nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Stowarzyszenia.
 5. Przygotowuje sprawozdanie finansowe na Zjazd Diecezjalny.
 6. Poszukuje rozwiązań prawnych umożliwiających dotowanie KSM na realizację celów statutowych.
 7. Wspólnie z prezesem podpisuje wszelkie zobowiązania finansowe.
 8. Opiniuje pod względem możliwości finansowych wszelkie inicjatywy KSM związane z wydatkowaniem środków finansowych.
 9. Wraz z prezesem poszukuje sponsorów i negocjuje warunki umów.
 10. Redaguje upomnienia dla oddziałów niepłacących składek.
 11. Aktualizuje listy członków Stowarzyszenia i bazę danych adresowych prezesów i asystentów.
 12. Jest odpowiedzialny za rozprowadzanie materiałów formacyjnych.
 13. Utrzymuje stały kontakt z powierzonym mu okręgiem.

 


Krzysztof Bartoszewski – delegat na Krajową Radę:

 1. Odpowiada wraz z innymi członkami Zarządu za całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Bierze udział w spotkaniach Krajowej Rady KSM.
 3. Na polecenie prezesa przygotowuje na posiedzenia potrzebne materiały.
 4. Odpowiada za sprawy sportowe w Stowarzyszeniu.
 5. Odpowiada za dokumentację fotograficzną.
 6. Prowadzi stronę internetową www.pelplin.ksm.org.pl.
 7. Utrzymuje stały kontakt z powierzonym mu okręgiem.
 8. Odpowiada za sekcję desantową.