Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

§1

Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu i Regulaminów KSM.


§2

 1. Nie można łączyć członkostwa w Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Diecezjalnym lub w Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła z członkostwem w Kierownictwie Oddziału/Koła.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Prezydium Krajowej Rady.


Rozdział 2: Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej

§3

Zadaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w kraju.

§4

Krajowa Komisja Rewizyjna:

 1. Przygotowuje na Krajową Radę wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Prezydium Krajowej Rady.
 2. Na Krajowej Radzie składa sprawozdanie ze swojej działalności.Weryfikuje sprawozdania Diecezjalnych Komisji Rewizyjnych.
 3. W razie uzasadnionej potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady.


§5


Podmiotem kontrolowanym jest Prezydium Krajowej Rady.


§6


Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli i dokonanie oceny wg następujących kryteriów:

 1. zgodności ze Statutem, regulaminami i decyzjami władz Stowarzyszenia;
 2. gospodarności, celowości, rzetelności.


Rozdział 3: Zadania Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej


§7


Zadaniem Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w diecezji.


§8


Diecezjalna Komisja Rewizyjna:

 1. Przygotowuje na Zjazd Diecezjalny wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu.
 2. Na Zjeździe Diecezjalnym składa sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Co najmniej raz do roku przedkłada do weryfikacji Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności.
 4. Weryfikuje sprawozdania Komisji Rewizyjnych Oddziałów i Kół z Diecezji.
 5. W razie uzasadnionej potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Zjazdu Diecezjalnego.


§9


Podmiotami kontrolowanymi są: Zarząd Diecezjalny, Oddziały i Koła z terenu diecezji.


§10


Celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli i dokonanie oceny wg następujących kryteriów:

 1. zgodności ze Statutem, regulaminami i decyzjami władz Stowarzyszenia;
 2. gospodarności, celowości, rzetelności.


Rozdział 4: Zadania Komisji Rewizyjnej Oddziału / Koła

§11


Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest dokonywanie przeglądu działalności finansowej i statutowej Stowarzyszenia w Oddziale/Kole.


§12


Komisja Rewizyjna Oddziału / Koła:

 1. Przygotowuje na Walne Zebranie wniosek, wraz z uzasadnieniem, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Kierownictwu Oddziału/Koła.
 2. Składa na Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności.
 3. Co najmniej raz do roku przedkłada do weryfikacji Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności.
 4. W razie potrzeby występuje z wnioskiem o nadzwyczajne zwołanie Walnego Zebrania.


§13


Podmiotami kontrolowanymi są: Kierownictwo Oddziału/Koła, Sąd Koleżeński, zastępy i sekcje.


§14


Do Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła stosuje się §10 niniejszego regulaminu.


Rozdział 5: Tryb pracy Komisji Rewizyjnej


§15

 

 1. Diecezjalna Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzić kontrolę Oddziału/Koła bez uprzedzenia.
 2. W razie braku Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła jej obowiązki przejmuje Diecezjalna Komisja Rewizyjna.


§16


W celu realizacji zadań Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności finansowej i statutowej co najmniej raz na kwartał.

Rozdział 6: Postanowienia końcowe


§17

Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie przeznaczonym dla jego uchwalenia.


§18


Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Krajową Radę.