Komunikat nr 3/2020

Pelplin, 12.11.2020 r.
Komunikat nr 3/2020


Drodzy KSM-owicze!


1. Ochrona życia człowieka.
Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z zaniepokojeniem obserwuje toczącą się obecnie debatę na temat dopuszczalności aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Trybunał przyznał, że każde życie ludzkie ma taką samą wartość. Prawo, które pozwal odbierać życie komukolwiek ze względu na chorobę lub niepełnosprawność, stoi w sprzeczności z prawem naturalnym, a co za tym idzie z prawem Bożym, nie może być zatem promowane przez Stowarzyszenie ani przez jego członków. Wolność, która pozwala na krzywdzenie dziecka nienarodzonego, to nie realizacja daru wolnej woli, a jej zaprzeczenie.

Zapraszamy do zapoznania się z całością Deklaracji o przerywaniu ciąży opublikowanej w 1974 przez Kongregację Nauki Wiary, która zawiera obowiązujące nauczanie Kościoła.
Poniżej przytaczamy punkt 22.

22. Cokolwiek prawa cywilne stanowią w tej sprawie, powinno być najzupełniej pewne, że człowiek nigdy nie może być posłuszny prawu, które samo w sobie jest niemoralne; miałoby to miejsce, gdyby prawo uznało za dozwolone przerywanie ciąży. Oprócz tego tym nie można być ani uczestnikiem kampanii na rzecz tego prawa, ani nawet oddać w celu swego głosu. Co więcej, nie wolno także współpracować w stosowaniu takiego prawa. Jest niedopuszczalne stawianie na przykład lekarzy i służby zdrowia w sytuacji bezpośredniego współudziału w przerywaniu ciąży; a więc wobec konieczności wyboru między prawem Bożym a swoją pozycją zawodową.

2. Przyrzeczenie 2020.
Do złożenia przyrzeczenia zachęcamy wszystkich KSM-owiczów, którzy: ukończyli 16 lat, mają co najmniej półroczny staż w KSM oraz zaliczyli Weekend dla Kandydatów.

Zgodnie z planem Przyrzeczenie odbędzie się podczas mszy o godzinie 10.00 w naszą patronalną Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Katedrze Pelplińskiej. Kandydatów prosimy o zgłoszenie na maila pelplin.ksm@gmail.com do 16 listopada, wniesienie opłaty w wysokości 15 złotych za odznakę i legitymację oraz pilne dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego (wymiary 3.5 cm×4.5 cm), opinii Księdza Asystenta i kierownictwa oddziału. 

Osoby pragnące złożyć przyrzeczenie mają obowiązek uczestniczyć w Rekolekcjach przez przyrzeczeniem, które odbędą się online w dniach 20-21 listopada. Szczegółowy plan i odpowiednie linki przesłane zostaną osobom zgłoszonym. 

W tym roku ze względu na sytuację pandemiczną przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia odbędzie się w wyjątkowych warunkach i z zachowanym reżimem sanitarnym, zwłaszcza bezpiecznej odległości oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.

3. Zjazd Diecezjalny.

Ze względu na obecne obostrzenia tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniu 22 listopada w formie ONLINE. Obrady rozpoczniemy o godz. 15.00. Zakończenie obrad planowane jest na godz. 19.00.  

Ze względu na brak zgłoszeń do uczestnictwa w Zjeździe przedłużamy termin ich przyjmowania do 16 listopada do godziny 23.59. W zgłoszeniu należy zawrzeć imię, nazwisko, wiek, oddział oraz adresy mailowe osób zgłaszanych. Na te adresy zostanie wysłany link potrzebny do uczestnictwa w spotkaniu, osoby uprawnione do głosowania będą też za ich pośrednictwem oddawać głosy. 

Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe dwóch przedstawicieli każdego oddziału i koła (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału) oraz Księży Asystentów Oddziałów. Przypominamy, że udział delegacji w Zjeździe Diecezjalnym jest obowiązkiem statutowym.

Podczas Zjazdu Diecezjalnego odbędą się wybory do Zarządu Diecezjalnego i Komisji Rewizyjnej XV kadencji. 

Na chwilę obecną otrzymaliśmy następujące zgłoszenia:

1. Kinga Bartoszewska, 22 lata, oddział św. Józefa w Tczewie – kandydatka w pierwszej turze wyborów do Zarządu Diecezjalnego;
2. Agata Wasielewska, 24 lata, oddział św. Józefa w Tczewie – kandydatka w pierwszej turze wyborów do Zarządu Diecezjalnego;
3. Bogna Haftka, 25 lat, oddział św. Józefa w Tczewie – kandydatka w wyborach do Komisji Rewizyjnej

Nie ma możliwości, by z tylu kandydatów utworzyć funkcjonujące władze diecezjalne. W związku z tym przedłużamy termin zgłoszeń kandydatur do 16 listopada do godziny 23.59. W przypadku dalszego niedoboru osób kandydujących konieczne będzie zwołanie kolejnego zebrania Zjazdu Diecezjalnego.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
– pełna zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat),
– Przyrzeczenie KSM-owicza złożone najpóźniej 22.11.2020r.,
– dostarczenie opinii Kierownictwa i Asystenta Oddziału.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami Zarządu Diecezjalnego.

Z KSM-owskim pozdrowieniem:
GOTÓW!

 

Kinga Bartoszewska 

Prezes Zarządu Diecezjalnego

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej

 

Ksiądz Piotr Lipkowski

Asystent Zarządu Diecezjalnego

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej